Logo

TŘÍDY

Kuřátka | Küken  
děti ve věku od
1.5 roku do 3 let

učitelky:
Lucie Šilhavá

Tereza Pouzarová

Inga LandaVe třídě Kuřátek se staráme o děti ve věku od 1,5 do 3 let. O děti pečujeme v malé skupině o počtu maximálně 12 dětí, třída á se nachází ve zvýšeném přízemí našeho domu. Takto malé děti potřebují především bezpečné prostředí, ve kterém se cítí dobře, teprve pak  mohou poznávat nové věci. Ve třídě Kuřátek se snažíme pro děti připravit podnětné a zajímavé prostředí, které u nich podporuje přirozenou zvědavost a chuť k objevování.

Dětem nabízíme velké množství aktivit, které je nejen baví, ale i rozvíjejí ve všech oblastech. V naší pedagogické práci se vždy řídíme možnostmi a schopnostmi dítěte. Pro malé děti je důležité zejména zdokonalování smyslového vnímání. Sluch, zrak a chuť jsou nejdůležitější smysly v prvních okamžicích života dítěte. Děti zkoušejí pracovat s nejrůznějšími materiály (papír, modelína, prstové barvy, přírodní materiál atp.), čímž procvičují motoriku i kreativitu. Při své pedagogické práci se také zaměřujeme na podporu přirozené radosti z pohybu, jak při cvičení a společném dovádění u nás ve školce, tak při vycházkách do okolí, na hřiště nebo hře na zahradě školky. Nevynecháváme ani rozvoj řeči, který procvičujeme pomocí písniček, básniček či při čtení knížek. Radost z hudby podporujeme tancem, zpěvem či doprovázením se na různé hudební nástroje.

Jazyková koncepce vychází z imerzní metody. Učitelky hovoří s dětmi na základě principu „jedna osoba – jeden jazyk“ vždy jen svým mateřským jazykem, česky nebo německy. Imerzní metoda je velmi efektivní, neboť funguje na stejném principu, jakým se děti učí svůj rodný jazyk od rodičů. O děti ve třídě Kuřátek pečují jedna německá a dvě české učitelky.

Velký důraz klademe na postupné navykání í dítěte na školku, bez zbytečného stresu a strachu. Během prvních dnů dítě zůstává ve školce vždy s jedním s rodičů (či jinou jemu důvěrně známou osobou). Takto se nejprve z bezpečné blízkosti rodiče seznámí s prostředím školky, dětmi i učitelkami. Teprve potom se rodič může nejprve na chvíli, postupně pak na delší dobu ze školky vzdálit. Adaptační fáze probíhá vždy individuálně, podle potřeb konkrétního dítě a po dohodě rodičů a učitelek. Je pro nás velice důležité, aby si dítě nepřipadalo ve školce odložené, ale aby se ve skupině cítilo dobře a bezpečně. Zároveň si přejeme, aby rodiče odcházeli ze školky s pocitem, že je o jejich dítě během dne dobře postaráno!
 


die Entengruppe

Kačenky | Enten
děti ve věku od
3 do 6 let

učitelky:
Zuzana Podruhová
Magdaléna Mátlová
Nicole Freller
Lea Neth
 Děti ve věku od tří do šesti let jsou zařazeny do třídy Kačenek. Děti v tomto období chtějí objevovat svět a my ve školce tento jejich přirozený zájem podporujeme a rozvíjíme různorodými aktivitami a projekty, při kterých společně s dětmi hledáme řešení. V tomto věku se také utváří individualita a osobnost jedince a my se snažíme podpořit zdravé sebevědomí každého dítěte. Komunikační, řečové schopnosti a slovní zásobu rozvíjíme pomocí říkanek, písniček a pomocí společného povídání v kroužku. Děti mají možnost vyjádřit svůj názor, učí se však také respektovat druhé a dávat jim prostor. Grafomotorickou a kognitivní oblast rozvíjíme u mladších Kačenek mimo běžné aktivity v nabídce mini-předškoláků, u starších dětí pak v rámci předškoličky ve skupině Vlaštovek.

Předškolním dětem ze skupiny Kačenek několikrát v týdnu nabízíme předškolní výchovu v českém i německém jazyce. Na tyto aktivity třídu dělíme na předškoláky a mladší děti. S oběma skupinami pracujeme na věkově přiměřených projektech, které u dětí podporují samostatnost, prohlubují jejich znalosti a posilují pocit sounáležitosti se skupinou. Snažíme se podporovat a udržovat přirozenou chuť dětí se učit, což je jedním ze základních předpokladů jejich úspěchu ve škole. U předškolních dětí podporujeme formou různých cíleně zaměřených aktivit další rozvoj jejich schopností především v těchto oblastech: emocionální a sociální kompetence, komunikační schopnosti (jazyk), práce s čísly, grofomotorika, logopedie, koncentrace a udržení pozornosti. V oblasti předškolní výchovy spolupracujeme zejména se Základní školou Kladská v Praze 2.

Každý rok nabízíme dětem rovněž tříměsíční plavecký kurz.

Za příznivého počasí chodíme s dětmi denně na zahradu, příležitostně pravidelně vyrážíme na výlety a procházky a jednou týdně si společně zacvičíme v tělocvičně v sokolovně. Dbáme na to, aby děti měly dostatek prostoru pro vlastní volnou hru, která je připravuje na pozdější reálný život. Právě během hry se rozvíjí nejen vnímání, myšlení a učení, ale také schopnost citů, které jsou základem pro mezilidské vztahy.

Jazyková koncepce vychází z imerzní metody. Učitelky hovoří s dětmi na základě principu „jedna osoba – jeden jazyk“ vždy jen svým mateřským jazykem, česky nebo německy. Imerzní metoda je velmi efektivní, neboť funguje na stejném principu, jakým se děti učí svůj rodný jazyk od rodičů. O děti ve třídě Kačenek pečují dvě německé a dvě české učitelky.

Program ve třídě Kačenek doplňuje také široká nabídka kroužků v českém i německém jazyce, jako například flétna, výtvarná výchova, tanec či vaření. Dětem nabízíme i kroužek anglického jazyka pod vedením rodilého mluvčího.

  Template by beesign wien